ابزار آلات اندازه گیری دقیق

متر لیزری ۶۰ متری
متر لیزری ۸۰ متری